Könyvek


Ludwig von Mises

A huszadik század epilógusa

Szinte egyáltalán nem talál kihívóra a tan, miszerint az Állam minden jó és hasznos megtestesítője, az egyének pedig szerencsétlen alattvalók, akik kizárólag arra törekednek, hogy károsítsák egymást, és rettentő szükségük van egy védelmezőre. Azt, aki kijelenti az Állam istenszerűségét és papjainak – a bürokratáknak – a tévedhetetlenségét, a társadalomtudományok pártatlan tanulmányozójának tartják. Azokat pedig, akik ellenvetéseket fogalmaznak meg, szűklátókörűnek és elfogultnak bélyegzik.
A történelem a diktátorok és a zsarnokok korának fogja nevezni korunkat. Az elmúlt években szemtanúi lehettünk két ilyen felmagasztalt emberfeletti ember bukásának. De továbbra is él az a szellemiség, ami autokrata hatalomra emelte ezeket a gazembereket. Átitatja a tankönyveket és a publikációkat, a tanárok és a politikusok száján keresztül szól hozzánk, testet ölt a pártprogramokban, a darabokban és a regényekben. Amíg ez a szellemiség uralkodik, nem reménykedhetünk a tartós békében, a demokráciában, a szabadság megőrzésében vagy a nemzet gazdasági jólétének egyenletes javulásában.

LetöltésLudwig von Mises

Gazdaságpolitika

1958 végén, amikor a férjem meghívást kapott, hogy utazzon el Argentínába és tartson egy előadássorozatot, megkért, hogy utazzak vele. Ez a könyv írott formában tartalmazza mindazt, amit a férjem azokon az előadásokon több száz argentin diáknak mondott.
Előadásait angolul tartotta, a Buenos Aires-i egyetem hatalmas előadótermében. Két szomszédos szobában szavait egyidejűleg spanyolra fordították azoknak a diákoknak, akik fejhallgatóval hallgatták az előadást. Ludwig von Mises nyíltan beszélt a kapitalizmusról, a szocializmusról, az intervencionizmusról, a fasizmusról, a gazdaságpolitikáról és a diktatúra veszélyeiről. Ezek a fiatalemberek, akik a férjemet hallgatták, nem tudtak sok mindent a piac szabadságáról vagy az egyéni szabadságról. Ahogyan beszámoltam erről az eseményről My Years with Ludwig von Mises könyvemben: „Ha abban az időben valaki úgy merte volna támadni a kommunizmust és a fasizmust, ahogyan a férjem tette, azonnal berontott volna a rendőrség, hogy elvigyék őt és feloszlassák a gyűlést.”

LetöltésHans-Hermann Hoppe

Az Ember rövid történelme: Fejlődés és hanyatlás

Az Ember rövid történelme nagyszerű bepillantás a ma élő legzseniálisabb libertárius, Hans-Hermann Hoppe elméjébe. A könyv három esszéje új fényben világítja meg a magántulajdon és család eredetét, az Ipari Forradalmat és az Állam kialakulását. Szembeszegülve az uralkodó pozitivista nézetekkel, Hoppe felismeri, hogy bármilyen érvényesnek vallott történelmi magyarázatnak összhangban kell lennie más tudományok, név szerint a gazdaságtan és az etika – a praxeológia és a libertarianizmus – érvényes és igaz következtetéseivel.
A történelem – írja Hoppe – amely ily módon rekonstrukcióra és újramesélésre kerül, jelentős mértékben revizionista történelem, amely ellentétben áll nem csak azzal, amit a domináns balos „mainstream” mond a témában, hanem – köszönhetően annak, hogy tanulmányaim során kihangsúlyozásra kerülnek az emberi egyenlőtlenségek, és kiváltképp az egyenlőtlen kognitív képességek és lelki diszpozíciók – ellentétben áll azzal is, amit ezen a területen kijelentettek és kihirdettek a „politikailag korrekt”, „progresszív,” úgynevezett „kozmopolita” establishment-libertáriusok.

LetöltésLudwig von Mises

Az antikapitalista mentalitás

“A laissez-faire kapitalizmus megsokszorozta a népességszámot és példátlan módon megnövelte az átlagos életszínvonalat. Ma egy nemzet annál gazdagabb, minél kevesebb akadályt próbál a szabad vállalkozás és magán kezdeményezés szelleme elé gördíteni. Az Egyesült Államok népe azért sokkal gazdagabb, mint az összes többi ország lakossága, mert állama később vágott bele a vállalkozás obstrukciójának politikájába, mint az államok a világ többi részén. 
Ettől függetlenül sokan – kiváltképp az értelmiségiek – szenvedélyesen gyűlölik a kapitalizmust.A közvélemény előítélete és bigottsága abban a tényben ölt a legtisztábban testet, hogy a „kapitalista” jelzőt kizárólag utálatos dolgokhoz csatolja, nem pedig azokhoz, amiket mindenki helyesel. Hogyan származhatna bármi jó a kapitalizmusból! Ami értékes, azt a kapitalizmus ellenére cselekedték, de a rossz dolgok a kapitalizmusból nőttek ki.
E tanulmány feladata ezt az antikapitalista előítéletet elemezni, és felfedni gyökereit és következményeit”

LetöltésHenry Hazlitt

Közgazdaságtan egy leckében

“Henry Hazlitt  a New York Times-nál vezércikk-íróként eltöltött éveit követően írta ezt a könyvet. Pár alapelvbe kívánta sűríteni a gazdaságtan teljes tanítását, és megmagyarázni őket úgy, hogy az emberek sose felejtsék el.
Sikerült. Bastiat néhány történetére, saját kifogástalan logikai érzékére, illetve tiszta és érthető prózájára támaszkodott. Nem csak tömör és informatív, meglepően előrelátó és gyökerekig hatoló erőfeszítéssel szedi ízekre azokat a gazdaságtani tévedéseket, amelyek annyira elterjedtek, hogy szinte új ortodoxiává váltak.
Ez az a könyv, amit érdemes elküldeni a riportereknek, politikusoknak, lelki pásztoroknak, politikai aktivistáknak vagy bárkinek, akinek hasznára válhat a tudás. Talán a valaha írt legfontosabb közgazdaságtani könyv olyan értelemben, hogy ennek áll leginkább lehetőségében, hogy megismertesse a tömegeket a tudományággal.

Letöltés


 


Murray N. Rothbard

Oktatás:
Szabad és kötelező

“Radikális és tudományos monográfiájában Murray N. Rothbard rámutat oktatási rendszerünk alapvető tulajdonságára, amely azt bukásra ítéli: a finanszírozástól a részvételig, a rendszer minden szintje kényszeren alapul az önkéntes beleegyezés helyett.
Ennek bizonyos következményei vannak. A tananyagba beleivódik a politika, hogy visszatükrözze az uralkodó rezsim értékrendjét. A színvonal folyamatosan csökken, hogy helyet kapjon a legkisebb közös nevező. A legelmésebb gyermekeknek megtiltják képességeik kibontakoztatását, az egyéni gyermekek különleges igényeit elhanyagolják, és a középszintű tanulók csupán fogaskerékké válnak a közoktatás gépezetében. A tanárokat pedig megbénítja a politikai apparátus, amely figyeli minden mozzanatukat.
Rothbard körbejárja a kötelező iskolázás történelmét, felfedve azt, hogy ez egyáltalán nem véletlen. Az Állam régóta az egalitariánus ideológia által támogatott kötelező iskolázást használta a polgárok irányítására.”

Letöltés


 

 

 


Ludwig von Mises

Bürokrácia

A napjaink társadalmi és politikai konfliktusainak legfőbb kérdése, hogy az embernek fel kell-e adnia szabadságát, vállalkozó szellemét és személyes felelősségét, és köteles-e alávetnie magát a korlátozás és a kényszer gigantikus apparátusa, a szocialista állam védelmének. Elfoglalja-e az individualizmus és a demokrácia helyét az autoritárius tekintélyuralom? Alattvalóvá, alárendelté tegyék-e a polgárt a besorozott munka mindent átható ölelésében, ahol köteles feltétlen nélkül engedelmeskedni felettesei szavának? Ragadják-e el legbecsesebb privilégiumát: az eszközök és célok választásának, saját élete formálásának jogát?
A szocializmus és a kapitalizmus közötti ellentétek kérdéskörei számos oldalról támadhatók. Jelenleg úgy tűnik, mintha a bürokratikus hivatalok terjeszkedésének vizsgálata volna a legfortélyosabb útvonal. A bürokratizmus elemzése kiváló lehetőséget biztosít a kérdéskör legalapvetőbb alkotóelemeinek feltárására.

Letöltés


 

 


Stefan Molyneux

Anarchia a mindennapokban

Egyik kormányügynökség sem dönt arról, hogy kihez fogsz házasodni, kivel lesz gyereked, és nem büntet börtönnel, ha ellenszegülsz a döntéseinek. Az önkéntesség, az ösztönzők, a kölcsönös előny, vagy akár a „hirdetések,” futtatják a szerelem, szex és házasság szabadpiacát.
Mi a helyzet a karriereddel? Vajon felhívott egy köztisztviselő a középiskola végén és tájékoztatott arról, hogy doktor, ügyvéd, pincér, színész, programozó vagy filozófus leszel? Természetesen nem. És mi a helyzet a legnagyobb pénzügyi döntéseiddel? Bekopogott hozzád egy köztisztviselő minden hónapban, hogy elmondja, pontosan mennyit tegyél félre, mennyit költekezz, hogy megengedheted-e magadnak az új fotelt vagy festéket? Az államnál kellett jelentkezned, hogy új autót, új házat, plazma TV-t vagy fogkefét vehess?
Nem, az összes fentebb említett területen – szerelem, házasság, család, karrier, pénzügyek – a nagy döntéseinket a közvetlen politikai kényszer hiányában hozzuk meg. Tehát ha az anarchia egy ilyen mindent felzabáló, egyetemes gonosz, miért ez az alapértelmezett – és erényes – függetlenség, amelyet követelünk magunknak, hogy megvalósítsuk hétköznapjaink jogos szabadságát?”

Letöltés


 


Stefan Molyneux

Egyetemesen Preferálandó Viselkedés

A Világi Etika Racionális Bizonyítása

“Az igazság az, hogy szükségünk van moralitásra; a hazugság az, hogy istenek vagy államok képesek racionálisan meghatározni vagy igazságosan érvényre juttatni azt.
A célom e könyvben egy olyan objektív, következetes, világos, racionális, empirikus – és igaz – módszer meghatározása, amellyel dönthetünk a morális elméletek érvényességéről.
Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy jelen pillanatban valószínűleg a szkepticizmus feltörő hullámát érzed. Teljesen megértem, hogy a valószínűsége annak, hogy valami tag az interneten – az őrültek otthonában – valahogy megoldotta ezt a filozófiai problémát nem túlságosan magas – sőt olyan közel áll a nullához, hogy jóformán megkülönböztethetetlen tőle.
Mégsem teljesen nulla.”

Letöltés


 


Ludwig von Mises

Szabadság és tulajdon

“A Mont Pelerin Társaságra nehéz idők köszöntöttek 1956-ban, amikor értelmük fényét elfordították a klasszikus liberalizmustól. Ludwig von Mises abban az évben arra használta beszédét, hogy elmagyarázza, miért rettenetes ez a trend. Nem utasított rendre senkit. Ehelyett maga mögött hagyta a napi eseményeket, hogy a gazdaság történelmének magával ragadó rekonstrukcióját tárja fel az ősi világoktól a jelenkorig. Megmutatta, hogyan lépjen túl az ember saját generációján, értse meg a valódi nagy problémákat és a teljes szabadság meghonosításának sürgető erkölcsi és gyakorlati szükségességét.
Karakteres stílusával és a nyelv mesterfogásaival Mises felvázolja a kapitalizmus természetét, feladatát és hatásait. Több, az Ipari Forradalmat övező mítoszt zúz szét, miközben megmutatja, miért lehetetlen a politikai szabadság a gazdaság felszabadítása nélkül, kiemeli a kormány és a piac közötti lényeges különbségeket, és szemlélteti, miként dönti romba a szocializmus a szabadságot.”

Letöltés


 


Murray N. Rothbard

Az Állam anatómiája

“Röviden az Állam a társadalom egy szervezete, amely megpróbálja a hatalom és erőszak kezdeményezésének monopóliumát fenntartani egy bizonyos terület felett; kiváltképpen pedig a társadalom egyetlen szervezete, amely bevételére nem a szolgálataiért kapott önkéntes hozzájárulással vagy fizetéssel tesz szert, hanem kényszerrel. Míg más egyének vagy intézmények bevételüket javaik és szolgáltatásaik előállításával, és ezen javak és szolgáltatások önkéntes értékesítésével szerzik, az Állam bevételéhez erőszak használatával jut; azaz a börtön és bajonett használatával és fenyegetésével. Miután erőszak használatával szert tett a bevételére, az Állam általában továbblép az egyéni alattvalók tetteinek szabályozására és előírására. Az ember azt gondolná, hogy a történelem és a földkerekség összes Államának egyszerű vizsgálata elég bizonyíték lenne ezen állításokra; de a mítosz miazmája olyan sokáig pihent az Állam tevékenységén, hogy szükségessé vált a részletezés.”

Letöltés


 


Stefan Molyneux

Az embertartás kézikönyve

Útmutató kezdő adószüretelőknek

“Hé – komolyan – gratulálok az új pozíciódhoz! Ha ezt olvasod, az azt jelenti, hogy a kormányzat legmagasabb előkelőségei közé léptél, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne mondj vagy csinálj semmi ostobaságot, és ne rondítsd el nekünk a dolgokat.
A legelső, amit észben kell tarts, hogy te egy cégér vagy, körülbelül annyi befolyással az államvezetésre, mint a műszerfal díszítésének van az autóéra – de ezzel együtt nagyon fontos figyelemelterelés vagy, a “mosolygó arca” a hatalom öklének. Szóval orrot fel, puszit a kisbabák arcára, és gondolkozz azon, mennyire jól mutatnál egy bélyegen. Egy postai bélyegen, nem e-mail… Mindegy, majd később elmagyarázzuk.
Most, mielőtt rátérnénk a médiabeli felelősségeidre, alaposan meg kell, hogy értsd a politikai hatalom valódi történetét, nehogy véletlenül abból a naiv idealizmusból cselekedj, amit a tömegek felé kell mutatnod.“

Letöltés


 


Lawrence W. Reed

Nagy mítoszok a Nagy Gazdasági Világválságról

“Eleged van abból, hogy a politikusok egymást hibáztatják, harcolnak, hogy óvják magukat a kritikától és a meghurcolástól, politikai pontokat gyűjtenek egy krízis közepén, és adósságot adósságra halmoznak, amelyet „élénkítő csomagnak” neveznek? Miért akarják annyian rájuk bízni az egészségügyet, az oktatást, a nyugdíjat, és életük ezer más aspektusát? Ez nem több nagybetűs őrületnél. Az ellenszer pedig az Igazság. Tanulnunk kell ostobaságaink leckéiből, és el kell határoznunk, hogy most oldjuk meg őket, nem pedig később.”
“Mindenki hallotta a filozófus, George Santayana bölcs megfigyelését: „Azok, akik képtelenek emlékezni a múltra, arra ítéltetnek, hogy megismételjék azt.” Ez egy figyelmeztetés, amelyet nem tanácsos figyelmen kívül hagynunk.”

Letöltés


 Murray N. Rothbard

Mit művelt a kormány a pénzünkkel?

“Rothbard az alapvető elemeire sűríti az Osztrák közgazdaságtani iskola elméletét. A könyv továbbá hatalmas elméleti előrelépéseket is tartalmaz. Rothbard bizonyította be először, hogy a kormány, és kizárólag csak a kormány képes a pénz tömeges elpusztítására, és pontosan megmutatta, miként követik el ezt a mocskos bűnt. De nem kevésbé fontos a könyv kiváló nyelvezete. A téma iránti odaadásából fakadóan Rothbard egy borzongató történetet mesél el.
Rothbard pontosan rámutat arra, hogyan hoznak létre a bankok pénzt a semmiből, és miként hagyja az államhatalom által támogatott központi bank annyiban ezt. Megmutatja, hogyan működnének az árfolyamok és a kamatlábak egy valójában szabad piacon. Amikor az aranystandard végét írja le, nem csupán a nagyobb irányzatokra mutat rá, hanem fényt derít minden résztvevő érdekcsoportra.”

Letöltés


 


Stefan Molyneux

Az igazság útján – Az illúzió zsarnoksága

“Rövidtávon, gyakorlati szempontból tekintve igazán nem akarod elolvasni ezt a könyvet. Ez a könyv fel fogja borítani az életedet. Ez a könyv meg fogja változtatni minden egyes kapcsolatodat – legfőképpen a kapcsolatodat önmagaddal. Ez a könyv meg fogja változtatni az életedet még akkor is, ha a benne olvasott tanácsok közül egyet sem fogadsz meg. Ez a könyv meg fog változtatni még akkor is, ha egyetlen pontjával sem értesz egyet. Ez a könyv még akkor is megváltoztatja az életedet, hogyha ebben a pillanatban leteszed, mert tudni fogod, hogy félsz a változástól.”
“Ez a könyv radioaktív és fájdalmat okoz – viszont épp ez az a fajta radioaktivitás és fájdalom, amely meg fog gyógyítani…”
Letöltés

 


Murray N. Rothbard

Gazdasági Válságok:

Okaik és gyógymódjuk

“Murray Rothbard mesterien képes a komplex teóriák lényegét megragadni miközben nem veszít megingathatatlanságából, ez az esszé pedig kiváló példája ennek. 1969-ben íródott és kicsiny könyv formájában adták ki, amely hosszú utat járt be, a magyar olvasóközönség pedig most ismerkedhet meg vele legelőször.
Az elévülhetetlen esszé az Osztrák iskola egy olyan ágáról beszél, amilyennel más iskolák nem dicsekedhetnek. Ez az igaz teória időtől és tértől függetlenül életbe lép, meggyőző erején pedig mit sem változtatnak az egyes fellendülés-visszaesés ciklusok sajátosságai.
Nem csak tanulni fogsz ebből a 46 oldalas könyvecskéből, de remek lehetőség arra is, hogy tovább add másoknak, akik a 2008-as gazdasági válságon és a jövőn töprengenek.“

Letöltés


 


Hans-Hermann Hoppe

Mi a teendő

“Az Állam, amelynek védelmeznie kellene minket, a valóságban teljesen tehetetlenné tett. Több, mint bevételük felét elrabolja alattvalóitól, hogy azt elossza a közhangulat alapján, az igazság alapelvei helyett. Tulajdonunkat ezer önkényes és támadó szabályozásnak teszi ki. Nem bérelhetünk és bocsáthatunk el szabadon akárkit, akit szeretnénk, akármilyen okból, amit fontosnak tartunk. Nem változtathatjuk meg az árakat szabadon, nem társulhatunk és válhatunk el, különíthetjük el magunkat azzal, akivel kívánjuk, vagy akivel nem kívánjuk. A védelem helyett tehát az Állam kiszolgáltatott minket és tulajdonunkat a csőcseléknek és a csőcselék ösztöneinek. Oltalmazás helyett elszegényít minket, elpusztítja családjainkat, helyi szervezeteinket, magánalapítványainkat, klubjainkat és egyesületeinket azzal, hogy egyre inkább hatásköre alá vonja őket. Mindennek következményeképp az Állam eltorzította a nyilvánosság igazságérzékét és személyes felelősségét, és az erkölcsi és gazdasági szörnyszülöttek és borzalmak egyre nagyobb számát vonzotta be és tenyésztette.”

Letöltés


 


Jeffrey A. Tucker

Tanácsok a fiatal, munkanélküli dolgozóknak

“A hajlandóság a munkád biztonságának feladására egy másik bizonytalanságáért cserébe előnyhöz juttat. Az átlagos emberek körülötted minden alapelvet és minden igazságot fel fognak áldozni a biztonságért cserébe. Az emberek, nagyon kevés kivétellel jobban rettegik az ismeretlen jövő bizonytalanságát, mint egy ismert status quo látszólagos biztonságát. Minden jogukat és lelkük minden apró darabját fel fogják adni a biztonság ígéretéért (jöjjön az el bérük vagy egy felfegyverzett rendőrbiztos képében), egészen a személyes boldogtalanságukig vagy egy gonosz zsarnoknak való engedelmességig (legyen az a főnökük vagy egy diktátor). Felszabadíthatod magad ettől a hajlamtól, de az bátorságot, kockázatvállalást és a konvenciók megtagadására való tudatos törekvést követel.“

Letöltés